teach001

Just another WordPress.com site

เด็กน้อยและน้องแมว

Advertisements

นิเทศสมุทรปราการครับ😜😝

25550203-220757.jpg

๒. การวิเคราะห์ข้อสอบและออกข้อสอบจากหน่วยการเรียนรู้ “กว๊านพะเยา” (งานกลุ่ม)

๑.ตำนานกว๊านพะเยาและข้อสอบ
๒.แผนผังมโนทัศน์รายหน่วยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

๑. วิเคราะห์ตัวชี้วัดสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ (งานเดี่ยว)

วิเคราะห์ตัวชี้วัดภาษาไทยป4-6

Post Navigation